Õiguslik teave

Rahvusvahelise reisijana olete te kohustatud järgima külastatava riigi reegleid ja eeskirju, nende hulgas ka liikluseeskirju. Euro Parking Collection plc (‘EPC’) on volitatud aitama tagada, et kõiki kodu- ja välismaiseid juhte käsitletaks võrdselt ning et siseriiklike reeglite rikkumise ja trahvide määramise korral oleks rikkujal võimalus tasuda trahv oma elukohariigis seal kehtivas kohalikus valuutas.

Kogu Euroopa asutused on andnud EPC-le volituse koguda välismaal registreeritud sõidukitele määratud tasusid või trahve, mis on tasumata. Volituste koopiaid on võimalik vaadata väljastavate organisatsioonide jaotises. Teile kui sõiduki registreeritud valdajale/rentnikule on saadetud vahejuhtumi toimumise ajal teade ning lõppkokkuvõttes vastutate maksmise eest teie. Täiendavate kulude vältimiseks tuleb makse tasuda ettevõttele Euro Parking Collection plc enne teatel märgitud tähtaega.

Edasine täitemenetlus

Kui EPC väljastatud teatises märgitud tasu ei maksta, on väljastaval organisatsioonil võimalik (sarnaselt kodumaiste sõidukitega) kasutada täiendavaid sissenõudmise võimalusi. Nende hulka kuulub muuhulgas sõidukirataste blokeerimine või sõidukite eemaldamine, piiril riiki sisenevate või sealt väljuvate sõidukite maksmata liiklustasude/trahvide kontrollimine, hagi esitamine väljastava organisatsiooni või registreeritud valdaja riigis.

Kontaktandmed ja kaebused

Kui soovite võtta EPC-ga ühendust seoses saadud teatega, valige link Võtke ühendust EPC-ga. Kui te soovite esitada kaebuse seoses EPC-ga, kirjutage palun allpool toodud aadressil.

Kaebuste osakond
Euro Parking Collection plc (EPC)
83-93 Shepperton Road
London
N1 3DF
Ühendkuningriik