EPC Groupi privaatsusteatis

Üldsätted

Kuidas hakkab EPC Group teie isikuandmeid kasutama?

Euro Parking Collection plc ja selle tütarettevõtted Contractum Limited, loodud ja registreeritud Inglismaal ja Walesis vastavate ettevõttenumbriga GB3515275 ja GB5755117, ning EPC Hungary Kft., registreeritud Ungaris numbriga 01-09-908128 moodustavad EPC Groupi (‘EPC’).

EPC keskendub välisriigis registreeritud sõidukite või välismaalaste või mitteresidentide poolt renditud sõidukitega (’FRV’) seotud tasumata liikluse ja ühistranspordiga seotud tasude, maksude ja trahvide tuvastamisele, teavitamisele ja sissenõudmisele.

Austame teie õigust privaatsusele ja järgnev privaatsusteatis selgitab, miks EPC teie isikuandmeid kogub ja kuidas me neid töötleme. Kui soovite meiega teie andmete käitlemise osas ühendust võtta, saatke e-kiri EPC-sse aadressil privacy@epcplc.com

EPC ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud juhul, kui saame teilt vastavasisulise selge nõusoleku. Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatel territooriumidel ei pruugi kehtida EMP-ga võrdväärsed juriidilised kaitsemehhanismid, kuid me teeme omalt poolt kõik, et meie väljaspool EMP-d asuvad partnerid astuksid samme teie andmete käitlemiseks turvaliselt ja kooskõlas käesolevates põhimõtetes kirjeldatuga. Teie esitatud teavet hoitakse turvaliselt meie ja/või meie andmetöötlejate käes olenemata, kas teave on elektroonilises või füüsilises vormis.

Kogu teid puudutavat teavet töödeldakse ainult seni, kuni asjakohane seadusandlus ja andmete töötlemise õiguslik baas seda nõuavad. Kõik isikuandmed talletatakse krüptitud vormis ja võimaluse korral pseudonüümi all.

EPC ei nõua teilt meile eriandmete kategooriasse jäävate andmete esitamist, mis võiksid paljastada teie rassilise või etnilise päritolu, poliitilised hinnangud, usulised või filosoofilised uskumused, ametühingutesse kuuluvuse, võimalikud geneetilised või biomeetrilised andmed, tervist puudutavad andmed või teie seksuaalelu või seksuaalse sättumusega seotud andmed. Pange tähele, et teie poolt meile selliste andmete esitamisel, seda eriti apellatsiooniprotsessi ajal, võtame me pragmaatilise seisukoha ja püüame kasutada teavet, mis on vajalik apellatsiooni menetlemiseks.

Andmesubjektina on teil mitmeid õigusi, mida saate rakendada. Arvestage, et meil tuleb tõendada teie identiteet, et saaksite kasutada oma õigusi. Protsessi ohutuse tagamiseks tuleb teil esitada meile: EPC arve / viide / juhtumi number ja sõiduki registreerimisnumber (‘VRM’).

EPC püüab vastata isikuandmete töötlemisel kõrgeimatele standarditele. Seetõttu võtame kõiki kaebusi väga tõsiselt. Kui soovite esitada kaebust selle kohta, kuidas oleme teie isikuandmeid töödelnud, võite võtte ühendust teabevoliniku ametiga, kes tegeleb andmekaitseseadusega seonduvaga: https://ico.org.uk/concerns/

EPC ei teosta täielikult automatiseeritud otsustusprotsesse.

Kui teete EPC-le makse, töödeldakse seda meie partneri Stripe-i poolt. Stripe on maksekaartide valdkonna andmeturvalisuse standardile (PCI DSS) vastav ettevõte. EPC ei salvesta teie kaarditeavet. Kogu teavet töötleb Stripe, täpsemad andmed leiate siit.

Selleks, et saada aru, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, lugege läbi antud teatise vastav lõik. Arvestage, et võite kuuluda rohkem kui ühte järgmistest gruppidest:

Meie veebisaitide külastajad

EPC veebikonto omanikud (teetasud ja trahvid)

AutoPASS-konto omanikud

Trahvi saajad

Arvete saajad

Inimesed, kes helistavad meie abiliinile

Inimesed, kes võtavad meiega ühendust posti teel

Inimesed, kes kasutavad Veebisaidil toodud vormi „Võta ühendust EPC-ga“

Inimesed, kes saadavad meile e-kirju

Tööle kandideerijadMeie veebisaitide külastajad

EPC on meie veebisaidil meie poolt kogutud andmete vastutav töötleja.

Kui te külastate saite www.epcplc.com, www.contractum.eu või www.epchungary.hu, kogume me standardset veebilogiteavet ja külastusmallide andmeid; üksikasjadega tutvumiseks tutvuge meie Küpsiste eeskirjadega. Teeme seda teie sirvimiskogemuse paremaks muutmiseks.

Jätkates sirvimist nõustute te eelneva poliitikaga.

Ühtegi teie isiklikku data-t, antud juhul teie IP-aadressi, ei anta edasi kolmandale poolele. Kaitseme oma veebisaiti toore jõu rünnakute eest ja blokeerime IP-aadressid, millelt rünne lähtus. Seetõttu kogub EPC IP-aadresse, midakasutatakse seejärel tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks. Logisid säilitatakse 12 kuud.

Tagasi ÜldsättedEPC veebikonto omanikud (teetasud ja trahvid)

EPC on andmete vastutav töötleja andmetele, mille te jätsite, kui registreerusite lihtsalt kasutatavasse veebiteenusesse, mis võimaldab teemaksude ja liiklusega seotud teadete haldamist. Isikuandmete sisaldavad: teie nimi, aadress, e-posti aadress ja sõiduki registreerimisnumber.

EPC töötleb teie isikuandmeid lepingu alusel, mille te sõlmite meie EPC Veebisaidi Teenusetingimustes sätestatud tingimustel veebikonto jaoks registreerumisel. Me töötleme teie andmeid lepingu kehtivusaja jooksul ja, kui see on asjakohane, veel 7-aastase perioodi vältel alates kuupäevast, kui tasusite mõne tasu.

Registreerides oma sõiduki saate te lihtsa juurdepääsu teatistele, e-posti sõnumitele, maksetele, piltidele ja kommunikatsioonile.

Tasude maksmata jätmise korral võidakse teie juhtum anda edasi võlgade sissenõudmisega tegelevale ettevõttele või teid võidakse kutsuda kohtusse, mis võib suurendada teie poolt võlgu olevat summat.

Tagasi ÜldsättedAutoPASS-konto omanikud

Registreerides oma olemasoleva AutoPASS-konto annate te meile oma sõiduki keskkonnaomadusi puudutava teabe, et teile oleks võimalik väljastada õige arve. EPC töötleb neid andmeid Statens Vegveseni (SVV) kirjalike juhiste alusel. SVV on vastutav töötleja ja temaga võib saada ühendust aadressil firmapost@vegvesen.no. EPC töötleb teie andmeid SVV poolt instrueeritud ajavahemiku ulatuses.

Tagasi ÜldsättedTrahvi saajad

Kui te saate EPC-lt trahviteate (’PCN’),tähendab see , teil on ühega väljastavatest organisatsioonidest tasumata makseid.

EPC töötleb teie asjakohasel teatisel näidatud andmeid Väljastava organisatsiooni poolt, mis volitas selle väljastamise. Väljastav organisatsioon on delegeerinud oma FRV-de poolt võlgnevate summade jälitamise, väljastamise ja sissenõudmise funktsiooni EPC-le. Notariaalne volitus on vaatamiseks saadaval, klõpsates siia ja siia.

Teie andmeid ei kasutata muudel kui eelnevalt kirjeldatud eesmärkidel.

EPC omandab VRM-i ja korrarikkumise üksikasjad Väljastavalt Organisatsioonilt ning sellele lisaks asjakohaselt ametlikult riiklikult või piirkondlikult sõidukite registreerimise ametilt teie nime ja aadressi. Kui te soovite teada, kellelt me teie andmed hankisime, saate e-kiri aadressile privacy@epcplc.com.

Osadel juhtudel saab EPC teie isikuandmed VRM-i, teie nime ja aadressi kujul otse väljastavalt organisatsioonilt, sõiduki rendiettevõttelt või sõiduki eelmiselt registreeritud pidajalt. Viimane leiab aset siis, kui ametlikku registrit ei ole omanikustaatuse üleminemise osas veel uuendatud.

Kui te olete aga EPC veebikonto omanik, olete te esitanud meile PCN-is avaldatud andmed ise esitanud.

Teie andmeid ei kasutata muudel kui eelnevalt kirjeldatud eesmärkidel. EPC töötleb teie andmeid kuni Väljastava organisatsiooni poolt määratud ajani ja, kui see on kohane, 7 aastat pärast võimalike tasude tasumise kuupäeva

Tagasi ÜldsättedArvete saajad

Kui te saate EPC-lt arve, tähendab see, et teil tuleb teha makse ühe või mitme väljastava organisatsiooni poolt osutatud võimaluste kasutamise eest.

EPC töötleb teie asjakohasel teatisel näidatud andmeid Väljastava organisatsiooni poolt, mis volitas selle väljastamise. Väljastav organisatsioon on delegeerinud oma FRV-de poolt võlgnevate summade jälitamise, väljastamise ja sissenõudmise funktsiooni EPC-le. Notariaalne volitus on vaatamiseks saadaval, klõpsates siia ja siia.

Tasude maksmata jätmise korral võidakse teie juhtum anda edasi võlgade sissenõudmisega tegelevale ettevõttele või teid võidakse kutsuda kohtusse, mis võib suurendada teie poolt võlgu olevat summat.

EPC omandab VRM-i ja korrarikkumise üksikasjad Väljastavalt Organisatsioonilt ning sellele lisaks asjakohaselt ametlikult riiklikult või piirkondlikult sõidukite registreerimise ametilt teie nime ja aadressi. Kui te soovite teada, kellelt me teie andmed hankisime, saate e-kiri aadressile privacy@epcplc.com.

Osadel juhtudel saab EPC teie isikuandmed VRM-i, teie nime ja aadressi kujul otse väljastavalt organisatsioonilt, sõiduki rendiettevõttelt või sõiduki eelmiselt registreeritud pidajalt. Viimane leiab aset siis, kui ametlikku registrit ei ole omanikustaatuse üleminemise osas veel uuendatud.

Kui te olete aga EPC veebikonto omanik, olete te esitanud meile PCN-is avaldatud andmed ise esitanud.

Teie andmeid ei kasutata muudel kui eelnevalt kirjeldatud eesmärkidel. EPC töötleb teie andmeid kuni Väljastava organisatsiooni poolt määratud ajani ja, kui see on kohane, 7 aastat pärast võimalike tasude tasumise kuupäeva

Tagasi ÜldsättedInimesed, kes helistavad meie abiliinile

EPC abiliin on oma olemuselt nõuandev ja me võtame vastu ainult kirjalikke apellatsioone. Teie kõne salvestist võidakse säilitada krüpteeritud kujul kvaliteedi, väljaõppe ja auditeerimise eesmärkidel veel kuue kuu vältel. Kui soovite tulevikus sellest koopiat, peate meile andma oma kõne toimumise kuupäeva ja kellaaja.

Tagasi ÜldsättedInimesed, kes võtavad meiega ühendust posti teel

Meiega posti teel ühendust võttes esitate te meile vabatahtlikult oma isikuandmed ja annate nõusoleku selles suhtluses sisalduvate andmete kasutamiseks.

Kui te võtate meiega ühendust protesti esitamiseks, peate nõustuma sellega, et teie isikuandmeid võidakse avaldada asjakohasele organisatsioonile, mis võib asuda väljaspool UK-d ja EMP-d. Kui esitate protesti posti või faksi teel, lisage juurde järgmine kirjalik avaldus: „Ma nõustun käesolevaga, et minu isikuandmeid võidakse avaldada asjakohasele väljastavale organisatsioonile.“ Selle avalduseta korrespondent läbivaatamisele ei kuulu.

EPC töötleb teie asjakohasel teatisel näidatud andmeid Väljastava organisatsiooni poolt, mis volitas selle väljastamise. Väljastav organisatsioon on delegeerinud oma FRV-de poolt võlgnevate summade jälitamise, väljastamise ja sissenõudmise funktsiooni EPC-le. Notariaalne volitus on vaatamiseks saadaval, klõpsates siia ja siia.

EPC töötleb teie andmeid kuni Väljastava organisatsiooni poolt määratud ajani ja, kui see on kohane, 7 aastat pärast võimalike tasude tasumise kuupäeva

Tasude maksmata jätmise korral võidakse teie juhtum anda edasi võlgade sissenõudmisega tegelevale ettevõttele või teid võidakse kutsuda kohtusse, mis võib suurendada teie poolt võlgu olevat summat.

Tagasi ÜldsättedInimesed, kes kasutavad Veebisaidil toodud vormi „Võta ühendust EPC-ga“

Kui te esitate protesti tasu suhtes, kasutades EPC veebisaidil asuvat vormi „Võta ühendust EPC-ga“, annate te meile meie poolt juba töödeldavatele andmetele täiendavaid andmeid (vt Trahvide saajad ja arvete saajad).

EPC töötleb teie asjakohasel teatisel näidatud andmeid Väljastava organisatsiooni poolt, mis volitas selle väljastamise. Väljastav organisatsioon on delegeerinud oma FRV-de poolt võlgnevate summade jälitamise, väljastamise ja sissenõudmise funktsiooni EPC-le. Notariaalne volitus on vaatamiseks saadaval, klõpsates siia ja siia.

Protesti läbivaatamiseks peate nõustuma sellega, et teie isikuandmeid võidakse avaldada asjakohasele organisatsioonile, mis võib asuda väljaspool UK-d ja EMP-d. Järgige meie veebisaidil toodud juhiseid

EPC töötleb teie andmeid kuni Väljastava organisatsiooni poolt määratud ajani ja, kui see on kohane, 7 aastat pärast võimalike tasude tasumise kuupäeva

Tasude maksmata jätmise korral võidakse teie juhtum anda edasi võlgade sissenõudmisega tegelevale ettevõttele või teid võidakse kutsuda kohtusse, mis võib suurendada teie poolt võlgu olevat summat.

Tagasi ÜldsättedInimesed, kes saadavad meile e-kirju

Meile e-kirja saates esitate te meile vabatahtlikult oma isikuandmed ja annate nõusoleku selles e-kirjas sisalduvate andmete sh e-posti aadressi kasutamiseks.

EPC töötleb teie asjakohasel teatisel näidatud andmeid Väljastava organisatsiooni poolt, mis volitas selle väljastamise. Väljastav organisatsioon on delegeerinud oma FRV-de poolt võlgnevate summade jälitamise, väljastamise ja sissenõudmise funktsiooni EPC-le. Notariaalne volitus on vaatamiseks saadaval, klõpsates siia ja siia.

Lisaks arvestage, et kui teie tasu jääb tasumata, antakse teie toimik koos e-posti suhtlusega üle täiendavaks jõustamiseks, millega võib kaasneda ka tasude suurenemine.

EPC töötleb teie andmeid kuni Väljastava organisatsiooni poolt määratud ajani ja, kui see on kohane, 7 aastat pärast võimalike tasude tasumise kuupäeva

Tagasi ÜldsättedTööle kandideerijad

EPC on teie poolt värbamisprotsessi käigus esitatud teabe vastutav töötleja ja me töötleme seda seadusandlusel põhinevatel alustel. Kui teil on küsimusi, kuidas me teie teavet käitleme, võtke palun ühendust aadressil privacy@epcplc.com.

Kõiki teie poolt värbamisprotsessi käigus esitatud andmeid kasutatakse ainult teie rakenduse menetlemiseks või õiguslike või regulatiivsete nõudmiste täitmiseks ja neid säilitatakse 12 kuud alates postile asumise kuupäevast.

Me ei jaga teie poolt värbamisprotsessi käigus antud teavet turunduslikel eesmärkidel kolmandate pooltega ega säilita ühtegi osa teie teabest väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Teie esitatud teavet hoitakse turvaliselt meie ja/või meie andmetöötlejate käes olenemata, kas teave on elektroonilises või füüsilises vormis.

Tagasi Üldsätted