EPC Veebisaidi Teenusetingimused

Taust

Käesolevad Teenusetingimused koos iga ja kõigi siin viidatud teise dokumendiga moodustavad tingimused, mille alusel te võite kasutada veebisaiti epcplc.com, selle saidi võimalikke alamsaite või iseregistreeerumisega veebikonto rakendusi (nt reisimiseks Norras või Londonis ULEZ-is) (veebisait). Lugege need Teenusetingimused tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saate neist aru. Teilt nõutakse nende Teenusetingimuste läbilugemist ja neist arusaamist, kuna käesoleva veebisaidi kasutamist loetakse nende tingimustega nõustumiseks. Kui te ei ole nõus neid Teenusetingimusi täitma ja nendega end siduma, lõpetage veebisaidi kasutamine.

Mõisted ja tõlgendamine

Neis Teenusetingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid siinkirjeldatud tähenduses:

EPC konto
tähendab kontot, mis tuleb Veebisaidi kasutaja poolt registreerida, et hallata liiklusega seotud teatiste veebimakseid, keskkonnatasusid või üldiselt mis tahes veebisaidil pakutavat veebirakendust;
EPC
Euro Parking Collection plc: ettevõtte registreerimisnumber : 3515275, andmekaitse registreerimisnumber: Z5479282; Contractum Limited: ettevõtte registreerimisnumber: 5755117, andmekaitse registreerimisnumber: Z143131X, KM number: 977 7392 50, EPC Finance Limited: ettevõtte registreerimisnumber: 8881682; kõik on registreeritud Inglismaal ja Walesis, Shepperton House, 83-93 Shepperton Road, London, N1 3DF Ühendkuningriik; ja EPC Hungary KFT: ettevõtte registreerimisnumber: 01-09-908128, andmekaitse registreerimisnumber: NAIH-112615/2017 (EPC kollektiivselt);'
Sisu
tähendab mis tahes teksti, pilte, heli, videot, skripte, koodi, tarkvara, andmekogumikke ja mis tahes muul kujul arvutisse salvestatavat teavet, mis ilmub sellel Veebisaidil või kuulub selle juurde;
Platvorm
tähendab kollektiivselt veebilahendusi, tööriistu, teenuseid, taristut ja teavet, mida EPC pakub läbi Veebisaidi liiklusega seotud tasude haldamise edendamiseks;
Teenus või teenused
tähendab teenuseid, mis on teile veebisaidi vahendusel saadaval;
Makseteave
tähendab mis tahes andmeid, mida on vaja sellel Veebisaidil Teenuste eest tasumiseks. See tähendab muuhulgas krediit-/deebetkaardinumbreid, pangakonto numbreid ja liigituskoode või mis tahes muid kohalduvaid makseviise;
Kolmandast poolest teenuseosutaja
tähendab kolmandat poolt, mis osutab Kasutajatele Veebisaidi kaudu pakutavat teenust;
Kasutaja
tähendab mis tahes kolmandat osapoolt, kes kasutab Veebisaiti ega tööta ettevõttes Euro Parking Collection plc.

Veebisaidi omandus

Veebisaidi omanik ja käitaja on EPC

Meie intellektuaalse omandi õigused ja litsents

Kogu Veebisaidil leiduv ülejäänud Sisu sh kõik kasutajale nähtavad materjalid, tekstid, graafika, logod, ikoonid, pildid, heliklipid, videoklipid, andmekogud, lehe kujundus ja kõik selle aluseks olevad materjalid, nagu kood, tarkvara ja andmebaasid ning autoriõigus ja muud intellektuaalse omandi õigused selles Sisus on EPC, meie tütarettevõtete, partnerite, klientide või teiste asjakohaste kolmandate poolte omand, kui ei ole märgitud teisiti. Kogu Sisu on kaitstud asjakohaste Ühendkuningriigi ja rahvusvaheliste intellektuaalse omandi kaitse seaduste ja lepingutega.

Te ei tohi selle Veebisaidi materjale reprodutseerida, kopeerida, levitada, salvestada või mis tahes muul viisil korduskasutada, v.a juhul kui Veebisaidil pole teisiti märgitud või kui EPC pole teile selleks andnud selgesõnalist nõusolekut.

Lingid teistele veebisaitidele

Veebisait võib sisaldada linke teistele saitidele. Kui pole selgesõnaliselt öeldud teisiti, ei ole need saidid EPC või meie sidusettevõtete kontrolli all. EPC ei võta mingit vastutust nende veebisaitide sisu eest ja loobume vastutusest igasuguse kahju eest, mis võib nende kasutamisest tuleneda. Kui sellele Veebisaidile lisatakse link teisele saidile, ei tähenda see mingil viisil automaatselt nende saitide või saitide valdajate heakskiitmist.

EPC kontod

EPC kontod on iseregistreerumisega veebirakendus, mis võimaldab kasutajatel registreerida sõiduki andmeid ja muud asjakohast teavet, et hallata liiklusega seotud tasude makseid, saada meili teel vastavaid teateid ja muud infot, mis hõlbustab reisimist vastavas asukohas. Selle rakenduse kasutamiseks nõuab EPC, et esitaksite ja registreeriksite oma andmed veebisaidil EPC konto loomiseks.

EPC konto sisaldab teatud isikuandmeid, makseteavet ja sõiduki andmeid, mida EPC palub teil esitada.

Teenusetingimustega nõustudes ja veebisaidi kasutamist jätkates kinnitate järgmist:

Luues EPC konto kinnitate te lisaks oma esindatuse ja tagatise.

Pange tähele, et kui EPC teeb EPC kontode haldamises olulisi muudatusi, annate meile loa teavitada teid esimesel võimalusel.

Soovitame oma EPC konto andmeid, eelkõige oma kasutajanime ja parooli mitte jagada. EPC ei võta mingit vastutust kahju eest, mis tuleneb sellest, kui te jagate oma EPC konto andmeid kellegi teisega. Kui kasutate ühiskasutuses olevat arvutit, on soovitatav oma EPC konto andmeid mitte salvestada veebibrauserisse.

Kui teil on põhjust arvata, et teie EPC konto andmed on teie nõusolekuta sattunud kellegi teise kätte, peate kohe võtma ühendust EPC-ga oma EPC konto inaktiveerimiseks ja võimalike volitamata korralduste või ootel maksete tühistamiseks.

Privaatsus

Veebisaidi kasutamisel kehtivad ka Veebisaidi privaatsusteatis ja Küpsiste eeskirjad, mis on selle viitega käesolevatesse Teenusetingimustesse liidetud.

Lõpetamine ja tühistamine

Teie ise või EPC võivad teie EPC Konto igal ajal lõpetada.

Kui soovite oma EPC kontot lõpetada, saatke meile e-kirjaga oma avaldus.

Lahtiütlused

EPC ei saa garanteerida ega lubada, et see veebisait vastab teie vajadustele, et selle kvaliteet on rahuldav, et see sobib teatud otstarbeks, et see ei riku kolmandate isikute õigusi, et see ühildub kõigi süsteemidega, et see on täielikult turvaline ja et kogu pakutav teave on täpne. EPC ei garanteeri oma Teenuse või Teenuste kasutamisel mis tahes spetsiifilisi tulemusi.

Kuigi EPC teeb mõistlikke jõupingutusi, et tagada turvaline Veebisait, mis ei sisalda vigu, viiruseid ega muud pahavara, on soovitatav kõigil Kasutajatel võtta vastutus enda, oma isikuandmete ja arvutite turvalisuse tagamise eest.

Viirused, pahavara ja turvalisus

EPC rakendab kõiki mõistlikke oskusi ja hoolt sh viiruste ja pahavara suhtes skannimist, et tagada Veebisaidi turvalisus ning viiruste ja muu pahavara puudumine. Samas ei garanteeri EPC, et Veebisait on turvaline või viirustest või pahavarast puhas ning ei võta endale selle eest vastutust.

Te ei tohi tahtlikult sisestada viiruseid, muud pahavara või mingeid muid materjale, mis on ründesihiline või tehnoloogiliselt kahjulik kas Meie veebisaidile või veebisaidi kaudu.

Te ei tohi üritada saada volitamata juurdepääsu Veebisaidi ükskõik millisele osale, serverile, kuhu Veebisait on salvestatud, ega ühelegi teisele Veebisaidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile.

Teenuse ja nende teenusetingimuste muudatused

EPC jätab endale õiguse muuta igal ajal seda Veebisaiti, selle Sisu ning Teenusetingimusi. Teenusetingimuste muudatused kehtivad teile alates esimesest korrast, mil te veebisaiti pärast muudatuste rakendumist kasutate. Kui EPC on kohustatud tegema Teenusetingimustes seadusega ettenähtud muudatusi, rakenduvad need muudatused automaatselt kõigile hetkel toimuvatele ja tulevikus asetleidvatele kasutamistele.

Veebisaidi saadavus

Veebisaiti pakutakse olemasoleval kujul ja vastavalt saadavusele. EPC ei garanteeri, et teenus oleks veatu ja/või riketeta. Seadusega lubatud ulatuses ei anna EPC mingit garantiid (otsest või kaudset) seoses sobivusega teatud otstarbeks, andmete õigsusega, ühilduvusega ega rahuldava kvaliteediga.

EPC ei vastuta Veebisaidi mis tahes katkestuste või mittesaadavuse eest, mis on tingitud välistest teguritest, muuhulgas ISP-seadmete rikkest, hostiseadmete rikkest, sidevõrgu rikkest, toitekatkestusest, loodusnähtustest, sõjategevustest või õiguslikest piirangutest ja tsensuurist.

Vastutuse piiramine

EPC keeldub seadusega lubatud ulatuses mis tahes vastutusest otseste või kaudsete kahjude eest, olgu need ettenähtavad või mitte, sh mis tahes kaudne, põhjuslik või erakorraline kahju, mis on tekkinud Veebisaidi või sellel sisalduva teabe kasutamisest. Kasutajad peavad arvestama, et nad kasutavad Veebisaiti ja Sisu omal vastutusel.

Need Teenusetingimused ei välista ega piira mingil viisil EPC vastutust surma või kehavigastuste eest, mille põhjuseks on EPC poolne hooletus või pettus.

Need Teenusetingimused ei välista ega piira mingil viisil EPC vastutust kõigi otseste ja kaudsete kahjude eest, mille põhjuseks on Teenuste ebaõige osutamine või tuginemine Veebisaidil olevatele ebaõigetele andmetele.

Kuigi oleme teinud kõik selle nimel, et tagada nende Teenusetingimuste range vastavus seaduse asjakohastele sätetele, siis juhul, kui leitakse, et mõni siintoodud tingimus on ebaseaduslik, kehtetu või muul viisil rakendamatu, loetakse selline tingimus Teenusetingimustest eemaldatuks ja see ei mõjuta ülejäänud Teenusetingimuste kehtivust ning rakendatavust. See kehtib ainult selles konkreetses jurisdiktsioonis, kus see tingimus on ebaseaduslik.

Kuidas kasutab EPC teie isikuteavet (Andmekaitse)

Kogu isikuteavet, mida EPC võib koguda (sh teie nimi, aadress ja telefoninumber), kogutakse, kasutatakse ja säilitatakse vastavalt 2018. a andmekaitseseaduse sätete kohaselt.

Andmekaitset puudutavate üksikasjade kohta lugege lähemalt EPC Privaatsusteatisest.

Teised olulised tingimused

EPC võib meie käesolevatest Teenusetingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandale poolele edasi anda (loovutada). Peaks nii juhtuma, teavitab EPC teid sellest kirjalikult. Teie käesolevatest Teenusetingimustest tulenevad õigused jäävad kehtima ja meie käesolevatest Teenusetingimustest tulenevad kohustused antakse üle kolmandale poolele, kes jääb nendega seotuks.

EPC vaatab käesolevad Teenusetingimused vastavalt asjakohastes seadustes toimunud muudatustele ja teistele regulatiivsetele nõuetele aegajalt üle.

Kui mõni käesolevate Teenusetingimuste sätetest osutub mõnes kohtus või mõne muu ametivõimu poolt ebaseaduslikuks, kehtetuks või muul moel mittejõustatavaks, loetakse see säte / need sätted ülejäänud käesolevatest Teenusetingimustest eemaldatuks. Ülejäänud osa käesolevatest Teenusetingimustest jääb kehtima ja on jõustatav.

Kui EPC ei rakenda mõnda oma käesolevatest Teenusetingimustest tulenevat õigust või selline rakendamine hilineb, ei tähenda see, et EPC oleks sellest õigusest loobunud, ja mitte ükski EPC-poolne mõne käesoleva Teenusetingimuste sätte rikkumise andestamine ei tähenda, et EPC andestab tulevikus järgmisi sama või mõne teise sätte rikkumisi.

Seadused ja jurisdiktsioon

Neid Teenusetingimusi ning teie ja EPC vahelist suhet reguleerib ja nende tõlgendamise aluseks on Inglise seadusandlus.