Warunki świadczenia usług na Stronie internetowej EPC

Tło

Niniejsze Warunki świadczenia usług, wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których tu mowa, określają warunki, na jakich można korzystać z witryny internetowej epcplc.com, wszelkich poddomen tej witryny oraz wszelkich aplikacji sieciowych z samodzielną rejestracją (np. do podróżowania w Norwegii lub w strefie ULEZ w Londynie) (Witryna). Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejsze Warunki świadczenia usług. Należy przeczytać i zrozumieć niniejsze Warunki świadczenia usług, ponieważ korzystanie z tej witryny internetowej oznacza ich akceptację. W przypadku niewyrażenia zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług, należy zaprzestać korzystania z witryny.

Definicje i interpretacja

W niniejszych Warunkach świadczenia usług następujące warunki mają następujące znaczenie:

EPC Account
oznacza konto wymagane do zarejestrowania przez użytkownika Witryny internetowej, aby zarządzać przez Internet płatnościami związanymi z powiadomieniami ds. ruchu drogowego, programami środowiskowymi lub każdą aplikację internetową dostępną w Witrynie;
EPC
Euro Parking Collection plc: numer rejestracyjny firmy: 3515275, numer rejestracyjny ochrony danych: Z5479282; Contractum Limited: numer rejestracyjny firmy: 5755117, numer rejestracyjny ochrony danych: Z143131X, numer VAT: 977 7392 50, EPC Finance Limited: numer rejestracyjny firmy: 8881682; wszystkie zarejestrowane w Anglii i Walii, PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; i EPC Hungary KFT: numer rejestracyjny firmy: 01-09-908128, numer rejestracyjny ochrony danych: NAIH-112615/2017 (określane wspólnie jako EPC);'
Zawartość
oznacza dowolny tekst, obraz, dźwięk, film, skrypt, kod, oprogramowanie, bazy danych i inne formaty informacji, widoczne w Witrynie internetowej lub będące jej częścią, które mogą być przechowane na komputerze;
Platforma
oznacza internetowe urządzenia, narzędzia, usługi, infrastrukturę i informacje, które EPC oferuje za pośrednictwem Witryny internetowej w celu ułatwienia administrowania opłatami związanymi z ruchem drogowym;
Usługa lub Usługi
oznacza usługi świadczone za pośrednictwem Witryny;
Informacje o płatności
oznacza wszelkie szczegóły potrzebne do płatności za Usługi w tej Witrynie internetowej. Obejmuje to między innymi numery kart kredytowych/debetowych, numery konta bankowego i kody bankowe lub wszelkie inne odpowiednie metody płatności;
Dostawca usług zewnętrznych
oznacza stronę trzecią świadczącą usługę, która jest oferowana Użytkownikom w Witrynie internetowej;
Użytkownik
oznacza stronę trzecią, która ma dostęp do Witryny internetowej i nie jest zatrudniona przez Euro Parking Collection plc.

Właściciel Witryny internetowej

Strona internetowa należy do firmy EPC i jest przez nią zarządzana

Prawa własności intelektualnej i licencja

Wszystkie inne treści zawarte w Witrynie internetowej, w tym wszystkie materiały skierowane do użytkowników, teksty, grafiki, logo, ikony, obraz, pliki dźwiękowe, pliki wideo, kompilacje danych, układ witryny i wszystkie podstawowe materiały, takie jak kod, oprogramowanie, bazy danych, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej w tej Treści, o ile nie określono inaczej, są własnością EPC, podmiotów stowarzyszonych, partnerów, klientów lub innych odpowiednich stron trzecich. Wszystkie Treści są chronione przez obowiązujące dla Anglii i innych krajów prawa własności intelektualnej i prawo właściwe.

Nie dopuszcza się reprodukowania, kopiowania, dystrybuowania, przechowywania lub w inny sposób korzystania z materiałów z Witryny internetowej o ile nie wskazano inaczej w Witrynie internetowej lub nie wyrażono na to wyraźnej pisemnej zgody ze strony EPC.

Łącza do innych witryn

Witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn. O ile wyraźnie nie zaznaczono, witryny te nie są kontrolowane przez EPC i podmioty stowarzyszone. EPC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść w takich witrynach i zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie formy straty lub szkody wynikające z korzystania z nich. Umieszczenie łącza do innej witryny w Witrynie internetowej nie oznacza poparcia dla samych witryn lub osób je kontrolujących.

EPC Accounts

EPC Accounts to samoobsługowa aplikacja internetowa do rejestrowania informacji o pojeździe oraz innych ważnych informacji w celu zarządzania płatnościami oraz opłatami związanymi z użytkowaniem dróg, odbierania korespondencji e-mail oraz innych informacji ułatwiających podróżowanie w danej lokalizacji. Aby skorzystać z aplikacji, należy podać dane w Witrynie i utworzyć tam Konto EPC.

Konto EPC będzie zawierało pewne dane osobowe, informacje o płatności oraz informacje o pojeździe, których zażąda EPC.

Akceptując Warunki oraz decydując się na dalsze korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że:

Tworząc konto EPC, potwierdzasz swoje oświadczenie i gwarancję.

W przypadku wprowadzenia przez EPC istotnych zmian do zasad zarządzania kontami EPC, użytkownik zgadza się, aby informować o tym tak szybko, jak to praktycznie możliwe.

Zaleca się, aby nie udostępniać danych do konta EPC, w szczególności nazwy użytkownika i hasła. EPC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani szkody poniesione w wyniku udostępniania danych. W przypadku używania współdzielonego komputera zaleca się nie zapisywać danych swojego konta EPC w przeglądarce internetowej.

W przypadku obaw, że dane konta EPC Account zostały uzyskane przez inną osobę bez zgody użytkownika, należy natychmiast skontaktować się z EPC, aby zawiesić konto i anulować wszelkie nieautoryzowane zamówienia lub oczekujące płatności.

Prywatność

Korzystanie z Witryny internetowej podlega również Polityce prywatności Witryny internetowej i Polityce prywatności plików cookie, które są zawarte w niniejszych Warunkach świadczenia usług.

Rozwiązanie i anulowanie

Zarówno użytkownik jak i EPC mogą w każdej chwili zamknąć konto EPC Account.

Aby zamknąć konto EPC, należy napisać do nas wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą.

Wyłączenia

EPC nie gwarantuje ani nie oświadcza, że Witryna internetowa spełni wymagania użytkownika, że będzie satysfakcjonującej jakości, że będzie odpowiednia do określonego celu, że nie naruszy praw stron trzecich, że będzie kompatybilna z wszystkimi systemami, że będzie bezpieczna i że podane informacje będą poprawne. EPC nie gwarantuje żadnych konkretnych wyników z korzystania z naszej Usługi lub Usług.

Podczas gdy EPC dokłada wszelkich starań, aby Witryna internetowa była bezpieczna i wolna od błędów, wirusów czy oprogramowania typu malware, wszystkim Użytkownikom zaleca się nadzorowanie bezpieczeństwa danych osobowych i komputerów na własną odpowiedzialność.

Wirusy, oprogramowanie malware i bezpieczeństwo

EPC stosuje wszelkie rozsądne umiejętności i starania, w tym między innymi skanowanie pod kątem wirusów i oprogramowania malware, aby zapewnić, że Witryna internetowa jest bezpieczna i wolna od wirusów i oprogramowania malware. EPC nie gwarantuje jednak, że Witryna internetowa jest bezpieczna i wolna od wirusów lub oprogramowania malware i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

Nie wolno celowo wprowadzać wirusów ani oprogramowania malware lub innych materiałów złośliwych lub technologicznie szkodliwych dla lub za pośrednictwem Witryny.

Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Witryny internetowej, serwera, na którym przechowywana jest Witryna internetowa lub innego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z Witryną internetową.

Zmiany w usługach i Warunkach świadczenia usług

EPC zastrzega sobie prawo do zmiany Witryny internetowej, jej Treści lub niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym czasie. Użytkownik będzie związany Warunkami świadczenia usług od momentu pierwszego użycia Witryny internetowej po wprowadzeniu zmian. Jeśli EPC jest zobowiązana do wprowadzenia zmian w Warunkach świadczenia usług przez prawo, zmiany te będą automatycznie stosowane w przypadku każdego bieżącego użycia niezależnie od przyszłego użycia.

Dostępność Witryny

Usługa jest świadczona „tak, jak jest” i na „istniejącej możliwości dostępu”. EPC nie gwarantuje, że usługa będzie wolna od wad/awarii. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo EPC nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) przydatności do określonego celu, dokładności informacji, kompatybilności i zadowalającej jakości.

EPC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność Strony internetowej wynikające z przyczyn zewnętrznych, w tym między innymi awarii sprzętu ISP, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, awarii prądu, zdarzeń naturalnych, wojny lub ograniczeń prawnych i cenzury.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, EPC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, przewidywalne lub nie, w tym pośrednie, wtórne, szczególne lub przykładowe szkody wynikające z korzystania z Witryny internetowej lub informacji tam zawartych. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że korzystają z Witryny internetowej i jej Treści na własną odpowiedzialność.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności EPC za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub oszustwa ze strony EPC.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności EPC za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego świadczenia Usług lub polegania na nieprawdziwych informacjach zawartych w Witrynie internetowej.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejsze Warunki świadczenia usług ściśle przestrzegały odpowiednich przepisów prawnych; w przypadku, gdy którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niemożliwy do wyegzekwowania, warunek ten zostanie wyłączony z niniejszych Warunków świadczenia usług i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych Warunków świadczenia usług. Warunek ten ma zastosowanie tylko w jurysdykcjach, gdzie dany warunek jest niezgodny z prawem.

W jaki sposób EPC wykorzystuje dane osobowe (Ochrona danych)

Wszystkie dane osobowe, które EPC może zebrać (między innymi imię, nazwisko, adres i numer telefonu) będą zebrane, wykorzystane i przechowywane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych z 2018 roku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o ochronie danych, należy zapoznać się z Polityką prywatności EPC.

Inne ważne warunki

EPC może przekazać (przepisać) nasze zobowiązania i prawa wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług stronie trzeciej. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany przez EPC pisemnie. Prawa użytkownika wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług nie zostaną naruszone i nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług zostaną przekazane stronie trzeciej, która pozostanie z nimi związana.

EPC może zmieniać niniejsze Warunki świadczenia usług od czasu do czasu w odpowiedzi na zmiany w przepisach i innych wymogach prawnych.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne przez sąd lub inny organ, to/te postanowienie/-a zostaną uznane za wyłączone od pozostałej części Warunków świadczenia usług. Pozostała część niniejszych Warunków świadczenia usług jest ważna i wykonalna.

Żadne niepowodzenie lub opóźnienie ze strony EPC w wykonywaniu któregokolwiek z praw wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza, że firma EPC zrzekła się tego prawa, a żadne zrzeczenie się przez EPC naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza, że EPC zniesie każde kolejne naruszenie tego samego lub innego postanowienia.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz ich relacja między użytkownikiem a EPC podlegają przepisom prawa angielskiego i są zgodnie z nim interpretowane.