Användarvillkor för EPCs webbplats

Bakgrund

Dessa användarvillkor, tillsammans med alla andra dokument som nämns här, anger de villkor under vilka du kan använda webbplatsen epcplc.com och eventuella underdomäner på denna webbplats eller andra webbapplikationer för självregistrering (t. ex. för resor i Norge eller ULEZ i London (webbplatsen). Läs dessa användarvillkor noggrant och se till att du förstår dem. Du behöver läsa och förstå dessa användarvillkor då det antas att du genom att använda den här webbplatsen accepterar villkoren. Om du inte går med på att uppfylla och efterleva dessa användarvillkor bör du sluta använda webbplatsen.

Definitioner och tolkning

Dessa användarvillkor har följande betydelser:

EPC-konto
avser ett konto som krävs för att registreras av webbplatsens användare för hantering av betalningar online av trafikrelaterade tillkännagivanden, miljöärenden eller allmänt alla tillgängliga applikationer online på webbplatsen;
EPC
Euro Parking Collection plc: företagets registreringsnummer: 3515275, registreringsnummer för dataskydd: Z5479282; Contractum Limited: företagets registreringsnummer: 5755117, registreringsnummer för dataskydd: Z143131X, VAT-nummer: 977 7392 50, EPC Finance Limited: företagets registreringsnummer: 8881682; registrerade i England och Wales, Shepperton House, 83-93 Shepperton Road, London, N1 3DF Storbritannien; och EPC Ungern KFT: företagets registreringsnummer: 01-09-908128, registreringsnummer för dataskydd: NAIH-112615/2017 (EPC);'
Innehåll
betyder all text, bilder, ljud, video, skript, kod, programvara, databaser och annan information som kan lagras på en dator som visas på eller utgör en del av webbplatsen;
Plattform
Betyder online-anläggningar, verktyg, tjänster, infrastruktur och information som EPC tillhandahåller via webbplatsen för att underlätta administration av trafikrelaterade avgifter;
Tjänst eller tjänster
innebär de tjänster som görs tillgängliga till er via webbplatsen;
Betalningsuppgifter
avser alla uppgifter som krävs för betalning för tjänster från denna webbplats. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kredit-/betalkortsnummer, bankkontonummer och sorteringskoder, eller andra tillämpbara betalningssätt;
Tillhandahållare av tredjepartstjänster
avser en tredje part som tillhandahåller en tjänst som erbjuds användarna via webbplatsen;
Användare
avser en tredje part som använder webbplatsen och som inte är anställd av Euro Parking Collection plc.

Webbplatsens ägare

Webbplatsen ägs och drivs av EPC

Våra immateriella rättigheter och licenser

Allt annat innehåll på webbplatsen, inklusive allt användarorienterat material, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, datasamlingar, sidlayout och allt underliggande material som kod, programvaror och databaser, samt upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i det innehållet, om inte uttryckligen märkt på annat sätt, tillhör EPC, våra medlemsförbund, partners eller andra relevanta tredje parter. Allt innehåll skyddas av tillämpliga lagar i Storbritannien och internationella lagar och fördrag om immateriella rättigheter.

Det är förbjudet att återge, kopiera, distribuera, lagra eller på något annat sätt återanvända material från webbplatsen om inte något annat anges på webbplatsen eller utan uttryckligt skriftligt tillstånd från EPC.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om inget annat uttryckligen anges kontrolleras dessa webbplatser inte av EPC eller våra dotterbolag. EPC ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för någon form av förlust eller skada som uppstår på grund av webbplatsernas användning. Införandet av en länk till en annan webbplats på denna webbplats innebär inte något godkännande av webbplatserna eller av dem som kontrollerar dem.

EPC-konton

EPC-konton är en onlineapplikation för självregistrering där användare kan registrera fordonsuppgifter och annan relevant information för betalning av trafikrelaterade avgifter, få relevant korrespondens via e-post och annan information som underlättar resa på en viss plats. För denna ansökans verkställande kräver EPC att du tillhandahåller och registrerar dina uppgifter på webbplatsen för att skapa ett EPC-konto.

EPC-kontot innehåller vissa personuppgifter och betalningsinformation som EPC kommer att be er om.

Genom att acceptera användarvillkoren och fortsätta att använda webbplatsen framställer ni och garanterar att:

Genom att skapa ett EPC-konto bekräftar ni er framställan och garanti.

Observera att om EPC genomför väsentliga förändringar i det sätt som EPC-konton hanteras, ger ni ert samtycke till av vi informerar er så snart som möjligt.

Vi rekommenderar att ni inte delar era kontouppgifter, i synnerhet användarnamn och lösenord. EPC ansvarar för förluster eller skador som uppkommer på grund av att ni delar era EPC-kontouppgifter. Om ni använder en delad dator rekommenderas att ni inte sparar era kontouppgifter i er webbläsare.

Om ni har anledning att tro att era kontouppgifter har delats utan samtycke bör ni kontakta EPC omedelbart för att stänga ert konto och avbryta alla icke godkända beställningar eller betalningar.

Sekretess

Användning av webbplatsen regleras också av vår Webbplats för sekretessmeddelanden ochcookies policy som ingår i dessa användarvillkor med denna referens.

Uppsägning och annullering

Ni eller EPC kan säga upp ert EPC-konto när som helst.

Om ni vill avsluta ert EOC-konto, vänligen maila oss med er förfrågan.

Friskrivningar

EPC ger ingen garanti för eller hävdar att webbplatsen uppfyller dina krav, att den kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att den kommer att vara lämplig för ett visst syfte, att den inte kommer att strida mot tredje parts rättigheter, att den kommer att vara kompatibel med alla system, att den kommer att vara säker och att all tillhandahållen information kommer att vara korrekt. EPC garanterar inte några specifika resultat från användningen av vår service eller våra tjänster.

Trots att EPC gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är säker och fri från fel, virus och annan skadlig kod, rekommenderas att alla användare att ta ansvar för sin egen säkerhet, sina personliga uppgifter och sina datorer.

Virus, skadlig kod och säkerhet

EPC använder all rimlig kunskap och omsorg för att säkerställa att webbplatsen är säker och fri från virus och annan skadlig kod, inklusive men inte begränsat till, skanning för virus och skadlig kod. EPC garanterar emellertid inte att webbplatsen är säker eller fri från virus eller annan skadlig kod och tar inget ansvar för detsamma.

Det är förbjudet att medvetet införa virus eller annan skadlig kod eller något annat material som är skadligt antingen för eller via vår plattform.

Det är förbjudet att försöka få obehörig åtkomst till någon del av webbplatsen, servern där webbsidan är lagrad eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen.

Serviceändringar och ändringar på dessa servicevillkor

EPC förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen, dess innehåll eller dessa användarvillkor när som helst. Du kommer att vara bunden av eventuella ändringar i användarvillkoren från och med första gången du använder webbplatsen efter ändringarna. Om EPC måste göra några ändringar i användarvillkoren enligt lag, gäller dessa ändringar automatiskt för alla nuvarande användningar, utöver eventuell framtida användning.

Webbplatsens tillgänglighet

Tjänsten tillhandahålls "som den är" och på "tillgänglig" basis. EPC garanterar inte att tjänsten kommer att vara fri från defekter och/eller fel. I den utsträckning som tillåts enligt lag ger EPC inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för lämplighet för ett visst syfte, noggrannhet i information, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet.

EPC ansvarar inte för eventuella störningar eller otillgänglighet av Webbplatsen som härrör från yttre orsaker inklusive, men inte begränsat till, ISP-utrustningsfel, fel på värdutrustning, fel på kommunikationsnät, strömavbrott, naturliga händelser, krigshandlingar eller juridiska restriktioner och censur.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt lag accepterar EPC inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skador, förutsebar eller på annat sätt, inklusive eventuella indirekta följdskador, speciella eller exemplifierande skador som uppstår på grund av användningen av webbplatsen eller någon information däri. Användare bör vara medvetna om att de använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk.

Ingenting i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar EPC:s ansvar för dödsfall eller personskador som uppkommer till resultat av oaktsamhet eller bedrägeri från EPC:s sida.

Ingenting i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar EPC:s ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skador som uppstår på grund av felaktigt tillhandahållande av tjänster eller tillit till oriktiga uppgifter på webbplatsen.

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att dessa användarvillkor strikt uppfyller relevanta bestämmelser i lagen, men om några av dessa villkor är olagliga, ogiltiga eller på annat sätt ej verkställbara, kommer de tas bort från dessa användarvillkor och kommer inte att påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående användarvillkoren. Denna term ska endast gälla inom jurisdiktioner där en viss term är olaglig.

Hur använder EPC din personliga information (dataskydd)

All personlig information som EPC kan samla in (inklusive, men inte begränsat till, ditt namn, adress och telefonnummer) kommer att samlas in, användas och lagras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen (Data Protection Act) 2018.

För detaljer om dataskydd läs EPC Sekretessmeddelande.

Andra viktiga villkor

EPC kan överföra (tilldela) våra skyldigheter och rättigheter enligt dessa användarvillkor till en tredje part. I sådana fall kommer ni att informeras om detta av EPC skriftligen. Dina rättigheter enligt dessa användarvillkor påverkas inte, och våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor överförs till tredje part som kommer att vara bundna av dem.

EPC kan då och då ändra dessa användarvillkor till resultat på ändringar i relevanta lagar och andra lagkrav.

Om någon eller några av bestämmelserna i dessa användarvillkor befinns vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt ogenomförbara av någon domstol eller annan myndighet, ska dessa bestämmelser tas bort från återstoden av dessa användarvillkor. Återstoden av dessa användarvillkor ska vara giltig och verkställbar.

Inget misslyckande eller dröjsmål från oss i utövandet av någon av våra rättigheter enligt dessa användarvillkor innebär att EPC avstår från denna rätt, och inget undantag från oss gällande ett brott mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor innebär att EPC kommer att undanta andra överträdelser av samma eller någon annan bestämmelse.

Lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor och relationen mellan er och EPC ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag.