Smluvní podmínky webové stránky EPC

Pozadí

Tyto smluvní podmínky spolu s jakýmikoli dalšími zde uvedenými dokumenty stanovují podmínky, za kterých můžete používat webovou stránku epcplc.com a všechny subdomény této webové stránky nebo webové aplikace se samostatnou registrací (např. pro cestování v Norsku či zóny ULEZ v Londýně) (Webová stránka). Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky a ujistěte se, že jim rozumíte. Tyto smluvní podmínky si musíte přečíst a porozumět jim, protože používání těchto webových stránek je považováno za jejich přijetí. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte a nechcete jimi být vázáni, přestanete webové stránky používat.

Definice a výklad

V těchto smluvních podmínkách mají následující výrazy tento význam:

Účet EPC
Znamená účet, který musí být uživatelem webových stránek zaregistrován za účelem správy online plateb pokut souvisejících s dopravou, plánů ochrany životního prostředí nebo obecně všech online aplikací dostupných na webové stránce.
EPC
Euro Parking Collection plc: identifikační číslo: 3515275, registrační číslo pro ochranu dat: Z5479282; Contractum Limited: identifikační číslo: 5755117, registrační číslo pro ochranu dat: Z143131X, DIČ: 977 7392 50, EPC Finance Limited: identifikační číslo: 8881682. Všechny společnosti jsou registrovány v Anglii a Walesu, PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom a EPC Hungary KFT: identifikační číslo: 01-09-908128, registrační číslo pro ochranu osobních údajů: NAIH-112615/2017 (společně jako EPC).
Obsah
znamená jakýkoli text, obrázky, zvuk, video, skripty, kód, software, databáze a jakákoli jiná forma informací, kterou lze uložit v počítači a které se objeví na webové stránce nebo je součástí této webové stránky.
Platforma
souhrnně znamená on-line zařízení, nástroje, služby, infrastrukturu a informace, které EPC poskytuje prostřednictvím webové stránky za účelem usnadnění správy pokut souvisejících s dopravou.
Služba nebo služby
znamená služby, které Vám jsou k dispozici na webové stránce.
Platební informace
znamená jakékoli údaje požadované za účelem provedení platby za služby vyplývající z webové stránky. To zahrnuje, kromě jiného, čísla kreditních a debetních karet, čísla bankovních účtů a kódy sort code, nebo jakýkoli jiný způsob plateb.
Poskytovatel služeb z třetí strany
znamená třetí stranu poskytující službu, která je uživatelům nabízena prostřednictvím webových stránek.
Uživatel
znamená jakákoli třetí strana, která má přístup k webové stránce a která není zaměstnána u společnosti Euro Parking Collection plc.

Vlastnictví webových stránek

Webové stránky jsou vlastnictvím EPC, která je provozuje.

Naše právo na duševní vlastnictví a licence

Veškerý ostatní obsah zahrnutý na webové stránce včetně všech materiálů, textů, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, videoklipů, kompilací dat a rozvržení stránky, a veškerý podkladový materiál, jako je kód, software a databáze, autorská práva a další práva duševního vlastnictví v tomto rozsahu, jsou, pokud není výslovně uvedeno jinak, majetkem EPC, našich přidružených společností, partnerů, klientů nebo jiných daných třetích stran. Veškerý obsah je chráněn platnými právními předpisy a smlouvami o duševním vlastnictví platnými ve Velké Británii i na mezinárodně úrovni.

Pokud není na webové stránce uvedeno jinak nebo pokud to EPC výslovně písemně neschválí, nesmíte reprodukovat, kopírovat, distribuovat, ukládat nebo jinak využívat materiál pocházející z webové stránky.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Není-li tak výslovně uvedeno, nejsou tyto stránky řízeny EPC ani našimi pobočkami. EPC nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek a odmítá odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z jejich používání. Uvedení odkazu na jinou webovou stránku na této webové stránce neznamená, že by byly tyto stránky nebo jejich vlastníci podporováni.

Účty EPC

Účty EPC jsou online aplikace se samostatnou registrací, které uživatelům umožňují registrovat informace o vozidle, jakož i další relevantní informace, aby mohli spravovat platby pokut souvisejících s dopravou, obdržet e-mailem příslušnou korespondenci a další informace usnadňující cestování v dané lokalitě. Aby bylo možné tuto aplikaci využít, vyžaduje EPC, abyste poskytli a zaregistrovali své údaje na webové stránce a mohli tak vytvořit účet EPC.

Účet bude obsahovat určité osobní údaje, informace o platbách a vozidle, o jejichž poskytnutí vás EPC požádá.

Přijetím smluvních podmínek a pokračováním v používáním webové stránky vyjadřujete a zaručujete, že:

Vytvořením účtu EPC dále potvrzujete své zastoupení a záruku.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud EPC provede významné změny způsobu, jakým jsou účty EPC provozovány, dáváte nám své svolení s tím, abychom vás o tom co nejdříve informovali.

Doporučujeme, abyste nesdíleli údaje o účtu EPC, zejména uživatelské jméno a heslo. EPC nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku vašeho sdílení údajů o účtu EPC. Používáte-li sdílený počítač, doporučujeme, abyste do internetového prohlížeče neukládali údaje o účtu EPC.

Pokud máte důvod se domnívat, že vaše údaje o účtu EPC získal bez vašeho souhlasu jiný uživatel, měli byste okamžitě kontaktovat EPC, aby nylo možné pozastavit váš účet EPC a zrušit jakékoli neoprávněné objednávky nebo platby čekající na vyřízení.

Ochrana osobních údajů

Používání webových stránek se rovněž řídí naším Prohlášením o ochraně osobních údajů na webové stránceZásadami používání souborů cookie, které jsou tímto odkazem začleněny do těchto smluvních podmínek.

Ukončení a zrušení

Vy nebo EPC můžete váš účet EPC kdykoli ukončit.

Chcete-li svůj účet EPC zrušit, pošlete nám e-mailem svou žádost.

Vyloučení odpovědnosti

EPC neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení, že webová stránka bude splňovat vaše požadavky, že bude mít vyhovující kvalitu, bude vhodná pro daný účel, že nebude porušovat práva třetích stran, že bude kompatibilní se všemi systémy, že bude bezpečná a že všechny poskytnuté informace budou přesné. EPC neposkytuje žádnou záruku konkrétních výsledků vyplývajících z používání naší služby nebo služeb.

I když EPC vynaloží přiměřené úsilí na zajištění toho, aby byla webová stránka bezpečná a neobsahovala chyby, viry a další malware, doporučujeme všem uživatelům, aby přijali zodpovědnost za vlastní bezpečnost, osobní údaje a počítače.

Viry, malware a zabezpečení

EPC uplatňuje veškeré přiměřené znalosti a péči k zajištění toho, aby webová stránka byla bezpečná a neobsahovala viry ani další malware, včetně, kromě jiného, scanování virů a malwaru. EPC však nezaručuje, že je webová stránka bezpečná, bez virů nebo jiného malwaru a nepřijímá za ně žádnou odpovědnost.

Nesmíte úmyslně zavádět viry nebo jiný malware či jakýkoli jiný materiál, který je pro naši webovou stránku nebo jejím prostřednictvím zlovolný nebo technologicky škodlivý.

Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k jakékoli části webové stránky, serveru, na kterém je webová stránka uložena, nebo jakémukoli jinému serveru, počítači nebo databázi, která je k ní připojena.

Změny služeb a těchto smluvních podmínek

EPC si vyhrazuje právo kdykoli změnit webovou stránku, její obsah nebo tyto smluvní podmínky. Po provedení změn budete vázáni všemi změnami smluvních podmínek od prvního použití webové stránky. Pokud musí EPC provést jakékoli změny smluvních podmínek podle zákona, budou tyto změny automaticky použity spolu s budoucím použitím také na jakékoli současné použití.

Dostupnost webové stránky

Služba je poskytována „tak jak je“ a „dle dostupnosti“. EPC nedává žádnou záruku toho, že služba bude bez závad nebo poruch. EPC neposkytuje žádné záruky (výslovné ani vyvozené) způsobilosti k určitému účelu, správnosti informací, kompatibility a vyhovující kvality, a to v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

EPC nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli přerušení nebo nedostupnost webové stránky, ke kterému dojde z vnějších příčin, včetně, kromě jiného, selhání vybavení poskytovatele internetového připojení, selhání hostitelského vybavení, selhání komunikační sítě, výpadku napájení, přírodní události, válečných činů nebo právních omezení a cenzury.

Omezené odpovědnosti

V maximální rozsahu povoleném zákonem EPC nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou ztrátu nebo škodu, předvídatelnou nebo jinou, včetně jakýchkoli nepřímých, následných, zvláštních nebo exemplárních škod vyplývajících z používání webové stránky nebo jakýchkoli informací v ní obsažených. Uživatelé si musí být vědomi toho, že webovou stránku a její obsah používají na vlastní riziko.

Nic v těchto smluvních podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost EPC za úmrtí nebo zranění způsobené v důsledku jakékoli nedbalosti nebo podvodu ze strany EPC.

Nic v těchto smluvních podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost EPC za jakoukoli přímou nebo nepřímou ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku nesprávného poskytování služeb nebo spoléhání se na nesprávné informace uvedené na webových stránkách.

I když bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby se tyto smluvní podmínky striktně řídily příslušnými ustanoveními zákona, je-li některá z těchto klauzulí nezákonná, neplatná nebo jinak nevymahatelná, je tato klauzule považována za nesjednanou a nemá vliv na platnost a vynutitelnost zbývajících smluvních podmínek. Tuto klauzuli lze použít pouze v rámci jurisdikcí, kde je daná klauzule nezákonná.

Jak EPC používá vaše osobní údaje (ochrana dat)

Veškeré osobní údaje, které může EPC shromažďovat (včetně, kromě jiného, vašeho jména, adresy a telefonního čísla), budou shromažďovány, používány a uchovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018.

Pokud se chcete dozvědět více o ochraně osobních údajů, přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů.

Další důležité podmínky

EPC může podle těchto smluvních podmínek převést (přiřadit) své závazky a práva na třetí stranu. Pokud k tomu dojde, budete vás o tom EPC informovat písemně. Vaše práva vyplývající z těchto smluvních podmínek nebudou dotčena a naše závazky vyplývající z těchto smluvních podmínek budou převedeny na třetí osobu, která jimi bude i nadále vázána.

EPC může čas od času tyto smluvní podmínky revidovat v reakci na změny příslušných zákonů a dalších regulačních požadavků.

Pokud se zjistí, že je některé z ustanovení těchto smluvních podmínek nezákonné, neplatné nebo jinak nevymahatelné soudem nebo jiným orgánem, považuje se toto ustanovení za nesjednanou a oddělené od zbývajících smluvních podmínek. Zbývající část těchto smluvních podmínek je platná a vymahatelná.

Žádné neuplatnění nebo zpoždění při uplatňování kteréhokoli z práv EPC vyplývajícího z těchto smluvních podmínek neznamená, že se EPC tohoto práva vzdává, a žádné naše zřeknutí se práva na nápravu porušení kteréhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek neznamená, že se EPC zřekne práva na nápravu jakéhokoli následného porušení stejného nebo jakéhokoli jiného ustanovení.

Zákon a jurisdikce

Tyto smluvní podmínky a vztah mezi vámi a EPC se řídí a interpretují v souladu s anglickým právem.