Uslovi korišćenja web stranice kompanije EPC

Pozadina

Ovi Uslovi korišćenja zajedno sa bilo kojim i svim drugim dokumentima koji se navode ovde predstavljaju uslove pod kojima možete da koristite veb-sajt epcplc.com i sve poddomene ovog veb-sajta ili sve aplikacije za samostalnu registraciju veb naloga (npr. za putovanje po Norveškoj ili ULEZ zoni u Londonu) (Veb-sajt). Pročitajte ove Uslove korišćenja pažljivo i proverite da li ste ih razumeli. Od vas se zahteva da pročitate i razumete ove Uslove korišćenja, jer korišćenje ovog veb-sajta podrazumeva da ste ih prihvatili. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišćenja i ne želite da ste njima ograničeni, prestanite sa korišćenjem ovog veb-sajta.

Definicije i tumačenje

U ovim Uslovima korišćenja, sledeći uslovi imaju sledeća značenja:

EPC nalog
predstavlja nalog koji je korisnik veb-sajta potrebno da registruje da bi mogao da upravlja internet plaćanjima saobraćajnih obaveza i šema za zaštitu životne sredine, ili uopšteno, bilo koju internet aplikaciju dostupnu na veb-sajtu;
EPC
Euro Parking Collection plc: registarski broj kompanije: 3515275, registarski broj koji se odnosi na zaštitu podataka: Z5479282; Contractum Limited: registarski broj kompanije: 5755117, registarski broj koji se odnosi na zaštitu podataka: Z143131X, registarski broj PDV-a: 977 7392 50, EPC Finance Limited: registarski broj kompanije: 8881682; sve su registrovane u Engleskoj i Velsu, PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; i EPC Hungary KFT: registarski broj kompanije: 01-09-908128, registarski broj koji se odnosi na zaštitu podataka: NAIH-112615/2017 (zajednički za EPC);'
Sadržaj
predstavlja bilo koje i sve tekstove, slike, audio i video zapise, skripte, kod, softver, baze podataka i bilo koju drugi oblik podataka koji može da se memoriše na računaru i prikazuje ili čini deo veb-sajta;
Platforma
zajedno predstavlja online sredstva, alate, usluge, infrastrukturu i informacije koje EPC pruža preko veb-sajta da bi olakšao administraciju naknada koje se odnose na saobraćaj;
Usluga ili usluge
podrazumeva usluge koje su vam dostupne sa veb-sajta;
Informacije o plaćanju
predstavlja sve podatke potrebne za plaćanje usluga sa veb-sajta. To uključuje, ali nije ograničeno na brojeve kreditnih/debitnih kartica, brojeve bankovnih računa i šifre delatnosti ili bilo koji drugi način plaćanja;
Pružalac usluga treće strane
predstavlja treću stranu koja pruža uslugu koja je ponuđena korisnicima na veb-sajtu;
Korisnik
predstavlja bilo koju treću stranu koja pristupa veb-sajtu i koja nije zaposlena od strane kompanije Euro Parking Collection plc.

Vlasništvo nad veb-sajtom

Veb-sajt je u vlasništvu i njime upravlja kompanija EPC

Naša prava na intelektualno vlasništvo i licenca

Sav ostali sadržaj koji je obuhvaćen veb-sajtom, uključujući sav materijal sa kojim se susreću korisnici, tekstovi, grafički prikazi, logotipi, ikonice, slike, zvučni i video zapisi, kompilacije podataka, raspored stranice i sav ostali materijal kao npr. kod, softver i baze podataka, autorska i druga prava intelektualne svojine u tom sadržaju vlasništvo je kompanije EPC, naših povezanih društava, partnera, klijenata ili drugih relevantnih trećih strana, osim ako je izričito naznačeno drugačije. Sav sadržaj je zaštićen primenljivim zakonima i sporazumima za autorska prava koji se primenjuju u Velikoj Britaniji i na međunarodnom nivou.

Ne smete vršiti reprodukciju, kopirati, distribuirati, memorisati ili na bilo koji drugi način koristiti materijal sa veb-sajta, osim ukoliko je to naznačeno na veb-sajtu ili ste dobili izričitu pismenu dozvolu od strane kompanije EPC da to uradite.

Veze ka drugim veb-sajtovima

Veb-sajt može sadržavati veze ka drugim sajtovima. Ti sajtovi nisu pod kontrolom kompanije EPC ili njegovih povezanih društava, osim ukoliko to nije izričito navedeno. EPC ne preuzima odgovornost za sadržaj takvih veb-sajtova i odriče se od odgovornosti za bilo kakve i sve oblike gubitaka ili oštećenja koji nastanu usled upotrebe takvih sajtova. Uključivanje veze ka drugom veb-sajtu sa ovog sajta ne predstavlja nikakvu potvrdu tih sajtova ili onih koji njima upravljaju.

EPC nalozi

EPC nalozi predstavlja internet aplikaciju za samostalnu registraciju koja omogućava korisnicima da registruju podatke o vozilu, kao i druge relevantne informacije, kako bi mogli da upravljaju plaćanjima naknada koje se odnose na saobraćaj, primaju odgovarajuću prepisku putem e-pošte, kao i druge informacije koje mogu da im olakšaju putovanje po određenoj lokaciji. Da biste imali koristi od ove aplikacije, EPC od vas zahteva da obezbedite i registrujete svoje podatke na njegovom veb-sajtu da biste mogi da kreirate EPC nalog.

EPC nalog će sadržavati određene lične podatke, podatke o plaćanju i podatke o vozilu koje će EPC zahtevati od vas.

Prihvatanjem Uslova korišćenja i daljim korišćenjem veb-sajta, izjavljujete i garantujete da:

Izradom EPC naloga dalje potvrđujete vaše zastupanje i garanciju.

Napominjemo da, u slučaju da EPC sprovede bitne promene u načinu na koji se rukuje EPC nalozima, ovlastili ste nas da vas obavestimo što je pre moguće.

Preporučujemo da ne odajete informacije o EPC nalogu, a posebno ne korisničko ime i šifru. EPC nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili štete koje nastanu kao posledica toga što ste odali informacije o EPC nalogu. Ukoliko delite računar sa drugim osobama, preporučujemo da ne memorišete informacije o EPC nalogu na pretraživaču.

Ukoliko imate razloga da verujete da je neko drugi došao u posed informacija o EPC nalogu bez vašeg pristanka, treba da odmah kontaktirate EPC da suspenduje EPC nalog i poništi sve neovlašćene porudžbine ili plaćanja koja su možda na čekanju.

Privatnost

Upotreba veb-sajta regulisana je našom Izjavom o zaštiti podataka veb-sajta i Politikom kolačića koja je ovom referencom uključena u ove Uslove korišćenja.

Ukidanje i gašenje naloga

Vaš EPC nalog možete u bilo koje vreme da poništite vi ili EPC.

Ukoliko želite da poništite EPC nalog, pošaljite nam e-poštu sa zahtevom.

Izjave o odricanju od odgovornosti

EPC ne garantuje i ne izjavljuje da će veb-sajt ispunjavati vaše zahteve, da će biti zadovoljavajućeg kvaliteta, da će odgovarati određenoj svrsi, da neće kršiti prava trećih strana, da će biti kompatibilan sa svim sistemima, da će biti siguran i da će sve navedene informacije biti tačne. EPC ne garantuje bilo kakve specifične rezultate kao rezultat upotrebe naše usluge ili usluga.

Iako kompanija EPC čini razumne napore da obezbedi da veb-sajt bude siguran i bez grešaka, virusa i drugog štetnog softvera, svim korisnicima se preporučuje da preuzmu odgovornost za svoju sigurnost, svoje lične podatke i svoje računare.

Virusi, štetni softver i bezbednost

EPC sprovodi razumne mere i zaštitu da bi osigurao da veb-sajt bude bezbedan i bez virusa i drugog štetnog softvera uključujući, ali ne ograničavajući se na, pretragu virusa i štetnog softvera. Međutim, EPC ne garantuje da je veb-sajt siguran ili bez virusa ili drugog štetnog softvera i ne prihvata bilo kakvu odgovornost u tom pogledu.

Zabranjeno je da namerno unosite viruse i drugi štetni softver ili bilo koji drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan na ili putem veb-sajta.

Zabranjeno je da tražite neovlašćen pristup bilo kom delu veb-sajta, servera na kojem je veb-sajt memorisan ili bilo kom drugom serveru, računaru ili bazi podataka koja je povezana sa veb-sajtom.

Izmene Usluge i ovih Uslova korišćenja

EPC zadržava pravo da u bilo koje vreme promeni veb-sajt, njegov sadržaj ili Uslove korišćenja. Bićete ograničeni svakom izmenom ovih Uslova korišćenja od prvog trenutka korišćenja veb-sajta nakon tih izmena. Ako se od EPC-a zakonski zahteva da izvrši bilo kakve promene Uslova korišćenja, te izmene će automatski biti primenjene na svaku trenutnu i buduću upotrebu.

Dostupnost veb-sajta

Usluga se pruža „u viđenom stanju“ i na osnovi „raspoloživosti“. EPC ne daje garanciju da će usluga biti bez grešaka i/ili kvarova. EPC ne daje garanciju (izričitu ili implicitnu) prema maksimalno mogućem zakonski dopuštenom stepenu pogodnosti za određenu svrhu, tačnost informacija, kompatibilnost i zadovoljavajući kvalitet.

EPC ne preuzima odgovornost za bilo kakve smetnje ili nedostupnost veb-sajta usled spoljnih uticaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na kvar ISP opreme, nestanak struje, prirodne pojave, ratove ili zakonska ograničenja i cenzure.

Ograničenje odgovornosti

EPC u maksimalno mogućem zakonski dopuštenom stepenu ne prihvata bilo kakvu odgovornost za direktni ili indirektni gubitak ili oštećenje, predvidivo ili ne, uključujući bilo kakve indirektne, posledične, posebne ili moralne štete koje nastanu usled upotrebe veb-sajta ili bilo kakvih informacija koje se na njoj nalaze. Korisnici treba da budu svesni da koriste veb-sajt i njen sadržaj na vlastiti rizik.

Ništa iz ovih Uslova korišćenja ne isključuje ili ograničava odgovornost kompanije EPC za smrt ili lične povrede koje nastaju usled nemara ili prevare od strane kompanije EPC.

Ništa iz ovih Uslova korišćenja ne isključuje ili ograničava odgovornost kompanije EPC za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak koji nastane usled nepravilnog pružanja usluga ili usled oslanjanja na netačne informacije koje se nalaze na veb-sajtu.

Iako su učinjeni napori da se osigura da ovi Uslovi korišćenja budu striktno usklađeni sa odgovarajućim odredbama zakona, u slučaju da se ustanovi da je bilo koja od ovih odredbi nezakonita, nevažeća ili na drugi način neprovediva, ta odredba će se procenjivati odvojeno od ovih Uslova korišćenja i neće imati uticaja na validnost i neprovedivost ostatka Uslova korišćenja. Ta odredba će se primeniti samo u okviru sudske nadležnosti gde je određena odredba nezakonita.

Kako EPC koristi vaše lične podatke (zaštita podataka)

Svi lični podaci koje EPC može da prikupi (uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, adresu i telefonski broj) biće prikupljeni, korišćeni i čuvani u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka iz 2018. godine.

Zbog detalja u vezi zaštite podataka pročitajte Izjavu o zaštiti podataka kompanije EPC.

Druge važne odredbe

EPC može da prenese (dodeli) svoje obaveze i prava po ovim Uslovima korišćenja trećoj strani. Ukoliko se to desi, EPC će vas obavestiti pismenim putem. Vaša prava po ovim Uslovima korišćenja će ostati netaknuta i naše obaveze po ovim Uslovima korišćenja će se preneti trećoj strani koja će ostati njima vezana.

EPC može da povremeno izvrši reviziju Uslova korišćenja kao odgovor na promene u relevantnim zakonima i regulatornim zahtevima.

Ukoliko se za bilo koju od odredbi iz ovih Uslova korišćenja ustanovi da je nezakonita, nevažeća ili neprovediva na drugi način od strane bilo kojeg suda ili drugog organa, ta/te odredba(e) će se proceniti odvojeno od ostatka ovih Uslova korišćenja. Ostatak ovih Uslova korišćenja će biti važeći i provediv.

Nijedan neuspeh ili kašnjenje EPC-a u sprovođenju svojih prava po ovim Uslovima korišćenja ne znači da se EPC odriče tog prava i nijedno odricanje EPC-a u vezi sa kršenjem bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja ne znači da će se EPC odreći bilo kog budućeg kršenja istih ili drugih odredbi.

Zakon i nadležnost

Ovi Uslovi korišćenja i odnos između vas i kompanije EPC biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Engleske.